Information til nye beboere

I forbindelse med indflytning et nyt sted rejser der sig naturligt en række spørgsmål af praktisk karakter. Herunder findes svaret på mange af disse. 

Ejerforeningen omfatter: Borups Allé 108 - 110, Munkensvej 2 - 12 og Bispeengen 5 - 15.

Barnevognsskur
Ved hovedporten, Munkensvej 2 - 4, findes i gården et aflåst skur specielt til barne- og klapvogne. Port- og gadedørsnøglen passer til låsen på skuret.

Beboerinformation
Ejere og beboere orienteres løbende bl. a. gennem ejerforeningens hjemmeside og lejlighedsvist gennem et elektronisk nyhedsbrev. Alle er velkomne til at bidrage med indlæg. Desuden orienteres ved opslag i opgangene og hovedporten samt ved udsendelse af beboermeddelelser.

Bestyrelse
Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling og varetager i samarbejde med administration og varmemester den daglige drift af ejendommen, ligesom den tegner ejerforeningen i alle forhold.

Bygningsændringer
Efter vedtægterne må specielle bygningsændringer kun ske efter bestyrelsens godkendelse. Opmærksomheden henledes specielt på, at dette også gælder opsætning af brændeovne og lignende.

Dørtelefon- og brevkasseanlæg
Nye ejere/beboere skal henvende sig til varmemesteren for at få ændret navne på dørtelefonanlægget. Nøgler til brevkasserne er personlige og skal overdrages ml. sælger og køber ved ejerskifter. Beboerne har selv ansvaret for postkassen vedligeholdelse inkl. skift af navneskilte.

El og gas
Nye ejere/beboere skal selv rette henvendelse til kommunen og tilmelde sig som brugere af el og gas. Dette gælder uanset om forsyningen er afbrudt. Kommunens forsyningsvirksomheders telefon nr. er 38 18 51 00.

Fremleje/udleje
Det er tilladt at fremleje/udleje lejligheder i foreningen, med som det ses af foreningens vedtægter, kan dette kun ske efter en godkendelse fra bestyrelsen. Et krav for godkendelsen er at lejerne overholder foreningen husorden, herunder især reglerne for musik og anden støjende adfærd. Ved gentagende brud på husordenen vil godkendelsen blive trukket tilbage og lejekontrakten skal derefter opsiges. 
Det er vigtigt at vores administrator Boligexperten informeres om ejers adresse under udlejningen, samt navne på lejere, da vi ellers ikke kan få informationer om foreningen frem til rette sted. Dette er ejers eget ansvar.

Fællesantenne
Ejendommens fællesantenneanlæg er tilknyttet TeleDanmarks hybridnet og ejes og drives af ejerforeningen. Antennebidraget opkræves sammen med fællesudgifter m.v.

Fælleslån
Til finansiering af en række store vedligeholdelsesopgaver som f. eks. facaderenovering har ejerforeningen optaget lån. Desuden har ejerforeningen en kassekredit. De enkelte ejere har fradragsret for renterne af lån og kassekredit i forhold til fordelingstal. Renteopgørelse udsendes en gang årligt til samtlige ejere til brug for selvangivelsen.

Generalforsamling
Afholdes jfr. vedtægten én gang årligt.

Glasforsikring
Ejerforeningen har fælles glasforsikring. Skader anmeldes til bestyrelsen, som foranlediger reparation. Punkterede termoruder er ikke omfattet af forsikringen.

Gårdmiljø
I ejerforeningens gård er der efterhånden skabt særdeles gode forhold. Der er legeplads, grillplads, terrasse, barnevognsskur, cykel- og affaldsskure og en stor græsplæne til rådighed for beboerne, ligesom havemøbler og parasoller står til fri afbenyttelse. Der findes to "gårdtoiletter", henholdsvis i kælderen ved Borups Allé 108/110 og i kælderen Bispeengen 13.

Hoveddørsnøgler
Nøglerne benyttes til opgange, bagtrappper, kældre, lofter, porte, storskraldsrum og barnevognsskur. Ud over de udleverede nøgler kan yderligere nøgler købes hos bestyrelsen for 125,- Vær påpasselig med hoveddørsnøglerne: Systemet taber i værdi og sikkerhed, hver gang en nøgle går tabt.

Husdyr
Det er tilladt at holde hunde, katte og andre mindre husdyr i ejendommen. Husdyrene må dog ikke være til gene for de øvrige beboere eller ansatte m. fl., ligesom de ikke må forurene fællesarealerne. Husdyr må medtages i gården, men skal føres i snor.

Håndværkere
Ved reparationer og forbedringsarbejder i de enkelte lejligheder kan ejerne frit benytte håndværkere efter eget valg, men ofte er det - især mht. elektriker og vvs - en fordel at benytte ejerforeningens faste håndværkerforbindelser, som kender ejendommen og dens særheder. Se håndværkerlisten og ret evt. henvendelse til varmemester eller bestyrelse.

Musik og støj
Ejendommen er meget lydt og vi vil derfor bede alle om at vise hensyn; dette gælder også i dagstimerne. På hverdage skal der være ro efter kl. 21 og i weekenden efter kl. 24. HVis der skal holdes fest ees naboerne informeret senest en uge i forvejen. Uanset tidspunktet på døgnet eller året, skal vinduer og døre holdes lukket når der er musik og støj i lejligheden.  Bygningens form virker forstærkende på lyden, og hovedparten af ejendommens beboere har soveværelse mod gården. Et åbent vindue kan derfor hurtigt genere alle øvrige beboere. 

Pulterrum
I ejerforeningen findes et antal pulterrum både i kælder og på loft. Alle beboere har brugsret til mindst et rum, dog højest et kælderrum. Desværre har ejerforeningen erfaring for, at mange fraflytter ejendommen uden at ryddeliggøre deres pulterrum, og der er derfor indført en depositumordning for disse. Ønsker man et lofts- eller kælderrum, skal henvendelse ske til bestyrelsen, som udleverer det ønskede rum. Depositum for rummet, kr. 500, - , opkræves af administrator. Depositum tilbagebetales, når rummet atter afmeldes til bestyrelsen, og det konstateres at rummet er ryddet og fejet. Er rummet ikke ryddeliggjort og frameldt senest 14 dage efter fraflytning, ryddes det ved ejerforeningens foranstaltning og for fraflyttedes regning. 
Det er ikke muligt automatisk at overtage en tidligere ejer eller lejers rum. Som lejer skal man have en skriftlig tilladelse fra ejerne af lejligheden.

Renovation og storskrald
Der findes skraldeskure i gården ved Munkensvej 4, Munkensvej 12, Bispeengen 15 og Bispeengen 9. I hvert skur er opstillet affaldscontainere og containere til gamle aviser samt ugeblade. Der står containers til pap udenfor skurene. Benyt venligst disse, da pap i de normale affaldscontainere udløser dyre ekstratømninger. 
Flasker og glas henvises til de flaskecontainere der er opstillet foran Irma på Nordre Fasanvej. 
Storskraldsrum til møbler, tv-apparater m.v. findes ved hovedporten Munkensvej 2 - 4. Der må kun henstilles ting, som man normalt ville tage med sig ved flytning og kun mindre stykker og mængder af byggeaffald. Det er ikke tilladt at stille affald uden for storskraldskuret. 
Miljøfarligt affald afleveres til Renholdningsselskabet af 1898 (R 98), tid og sted oplyses på telefon nr. 32 66 19 98. Der er også mulighed for selv at køre affaldet til en genbrugsstation som for eksempelvis kan findes på Finsensvej.

Skorstenstilslutninger
Efter overgangen til fjernvarme fejes og vedligeholdes kun de skorstene, som benyttes i forbindelse med individuelt opsatte brændeovne og lignende. Det er derfor af hensyn til brændsikkerheden meget vigtigt, at opsætning af brændeovne og combi-ovne m.v. kun sker efter tilladelse fra kommunens bygningsmyndigheder samt ejerforeningens bestyrelse. Betaling for skorstensfejning opkræves af administrator hos ejerne af de lejligheder, hvori der er foretaget skorstenstilslutninger.

Trappevask
Hovedtrapperne vaskes en gang hver uge og bagtrapperne en gang hveranden uge. Desuden rengører firmaet gårdtoiletterne ugentligt i sommer halvåret samt en gang månedligt i vinterhalvåret. Evt. henvendelse vedr. trappevasken rettes til bestyrelsen.

Tørrestativer og græsslåning
Da der i sommerperioden bliver slået græs hver onsdag mellem kl. 10 og 13, bedes beboerne undlade at benytte tørrestativerne i dette tidsrum.

Vedtægter og årsregnskab
Ejerforeningens vedtægt skal udleveres af sælger. Årsregnskabet sendes forud for ordinær generalforsamling til samtlige ejere. Ønskes, f. eks. i forbindelse med salg, yderligere eksemplarer af vedtægt eller regnskab fås disse ved henvendelse til ejerforeningens administrator.