Alle spørgsmål vedrørende betaling og/eller indfrielse af lånet i forb. med altanprojektet bedes rettes til Boligexperten på tlf. 33 22 99 41 eller www.boligexperten.dk 

OPDATERING: 26. maj. Efter dagens afleveringsforretning kan vi med glæde meddele at altanprojektet efter 2 år, ca. 1200 mails og mere end 30 møder endeligt er afsluttet. Der vil naturligvis være ting omkring betalingen der skal på plads, men her bedes alle spørgsmål rettes til Boligexperten på tlf. 33 22 99 41 eller www.boligexperten.dk . 
Det har være en hård process for både altanudvalget og til tider beboere, men det er altanudvalgets indtryk at alle allerede nu har meget glæde af deres nye altaner. Så tillykke med dem. Nyd det!

OPDATERING: 24. maj. Torsdag d. 26 maj afholdes der afleveringsforretning hvor projektet gennemgås en sidste gang for fejl og mangler m.m. Efterfølgende vil projektet officielt erklæres for afsluttet hvorefter beboerne vil modtage de tidligere nævnte opgørelser, samt få deres udleverede nøgler retur. Om både 1 og 5 år vil der atter være en gennemgang af altanerne hvor eventuelle problemer vil blive noteret og udbedret.

OPDATERING: 18. maj. Som de fleste nok har bemærket er der endelig faldet ro over vores gård. De sidste altaner er sat op og alle beboere har fået adgang og kan nu nyde forårssolen ganske som planlagt. Altanudvalget har været glade for samarbejdet med Kontech som har udført et godt og soldt arbejde uden forsinkelser. Nu hvor arbejdet er fuldført skal vi have regnskabet gjort op. Der har været enkelte ekstraudgifter undervejs, men en stor del af disse vil blive opvejet af den ekstra rabat på altanprisen, som vores rådgiver fik forhandlet sig frem til efter projektets vedtagelse. Når alle tal foreligger vil man som ejer modtage et brev fra Boligexperten med den endelige pris. Det vil fortsat være muligt at indfri lånet når man måtte ønske det, hvilket beskrives nærmere i brevet. Alternativt vil afbetalingerne blive trukket sammen med fællesudgifterne.

OPDATERING:
4. april. Altanprojektet nærmer sig en afslutning (uge 19). De første beboere har taget deres altan i brug, og i den forbindelse er det nødvendigt at komme med en række tilføjelser til foreningens husorden. Disse ses herunder, og alle beboere og ejere vil modtage en kopi med posten i løbet af indeværende uge. 

  • Altanen må ikke bruges til opbevaring af indbo m.m. der ikke indgår i den almindelige daglige brug af altanen.
  • Det er ikke tilladt at fæstne ting på facaden; herunder bl.a. markiser, blomsterkrukker, lamper m.v. Som ejer hæfter man for enhver skade på facaden opstået som følge af brug af altanen.
  • Alle genstande på altanen skal sikres, så de ikke kan blæse væk eller falde ned, og forårsage personskade eller skader på ejendommen.
  • Ophold på altanen er underlagt samme regler som den generelle husorden: På hverdage skal der være ro efter kl. 21 og i weekenden efter kl. 24. Uanset tidspunktet på døgnet eller året, skal vinduer og døre holdes lukket når der er musik og støj i lejligheden.
  • Det er ikke tilladt at opsætte afskærmning/sideskærme på altanen.
  • Der må ikke monteres genstande på altanens yderside; herunder altankasser og. lign.
  • Det er ikke tilladt at ændre på altanens udseende, dvs. dennes farve, struktur og konstruktion i øvrigt. Dette gælder for både altandør, ophæng, rækværk, bundramme, gelænder, trægulv m.v.  
  • Det er ikke tilladt at grille på altanen.
  • Olielamper og anden åben ild er ikke tilladt på altanen.

OPDATERING: 24. marts. Som det kan ses i gården, så skrider altanprojektet nu for alvor fremad, og som det ser ud lige nu, bliver Kontech færdige med arbejdet 2 uger tidligere end planlagt; dvs. i uge 19. Allerede i næste uge forventes det at alle altaner fra 1. til 4. sal i etape 1 vil være færdigmonteret og derfor reelt klar til brug. Altanudvalget og Kontech har planlagt en del-aflevering af projektet i løbet af torsdag formiddag d. 31. marts. Her vil den enkelte altan blive efterset for fejl og mangler, og der vil blive monteret håndtag på altandøren, så det også kan lade sig gøre at komme udenfor. Eftersynet vil kræve adgang til lejligheden, men da Kontech stadig har nøgler, er det ikke nødvendigt at man som beboer er hjemme.

Som det også ses i gården, så bliver der i øjeblikket opbevaret en hel del materiel på området. Tingene er så vidt det har været muligt, blevet opbevaret hos Kontech, men nu hvor de forskellige dele skal bruges, bliver håndværkerne selvfølgelig nød til at have dem i nærheden. Der vil den i kommende tid blive leveret yderligere materiel, og gården vil derfor blive meget fyldt. Vi har bedt Kontech om at organisere det så meget som muligt, for ikke at optage mere plads end nødvendigt. I samme forbindelse har vi bedt dem om i højere grad at rydde op på området, så der ikke ligger unødigt byggeaffald rundt omkring. 

OPDATERING:
1. marts. Vi har desværre ikke hørt fra alle som har fået tilsendt en forespørgelse omk. evt. sideskærm på altanen. Dette er ærgeligt, da det faktisk er ganske vigtigt. Vi kan dog se på de svar som vi har fået at det ikke vil være muligt at nå til enighed, idet mere end 20% ikke ønsker sideskærme. Vi er ved at forhøre os ved Frederiksberg Kommune om muligheden for at opsætte sideskærme efter behov/ønske, men dette synes ind til videre ikke at være muligt, og det forventes derfor at der ikke monteres sidskærme på altanerne. 

Der er fortsat problemer med at Grundahl varsler for sent og giver for lidt information omkring udskiftningen af radiatorerne og det skal vi endnu engang beklage. Vi gentagende gange gjort opmærksom på at det ikke er tilfredstillende. Som beboer er man velkommen til at henvende sig direkte til Grundahl på 61142570 hvis man ønsker at klage over forløbet.

OPDATERING: 11. februar. Nogle af de planlagte altaner kommer til at side meget tæt ved hinanden (ca 70 cm) og flere beboere har udtrykt ønske om at der bliver opsat sideskærm. Der er derfor rundsendt spørgeskemaer til ejerne af de pågældende lejligheder*. Senest d. 18. februar bedes man svare på om man ønsker en sådan sideskærm. Der vil kun blive opsat skærm på den ene af de to naboaltaner, men da begge lejligheder får glæde af skærmen, vil omkostningerne blive delt. Pris pr. lejlighed: 1387,50 ex. moms. Denne ekstraomkostning er ikke inkluderet i altanens pris. For at kunne få tilladelse fra Frederiksberg Kommune til opsætningen, skal alle beboere i en dobbelt-kolonne være enige om at de ønsker disse skærme. Der kan gives svar på lotte@bispeengen.dk eller Munkensvej 6, 1. tv

 
*   Munkensvej 2 tv/Munkensvej 4 th. (undtaget stuen)
     Munkensvej 4 tv/Munkensvej 6 th.
     Munkensvej 8 tv/Munkensvej 10 th.
     Bispeengen 15 tv/Bispeengen 13 th.
     Bispeengen 13 tv/Bispeengen 11 th.
     Bispeengen 9 tv/Bispeengen 7 th.
     Bispeengen 7 tv/Bispeengen 5 th.


OPDATERING: 24. januar. På dagens byggemøde fremlagde Kontech et tilbud på udbedring af problemerne, i nogen lejligheder, med kabler foran den kommende altandør. For 1180,- ex. moms vil de sørge for at der automatisk bliver tilkaldt en elektriker, som kan tage sig af sagen uden at der opstår forsinkelser, og uden at man som ejer behøver at bekymre sig yderligere. Altanudvalget har accepteret tilbudet på beboernes vegne, da det på alle måder er fordelagtigt, men skulle man mod forventning ikke ønske dette, skal vi kontaktes straks. Udgiften vil blive lagt til den pågældende altans pris, og vil derfor også blive afdraget via fælleslånet. En af de nærmeste dage bør alle ejere modtaget et brev med lidt yderligere information. 

Vi har fået oplyst at Grundahl endnu ikke har informeret beboerne i etape 2 omkring arbejdet med radiatorerne, som starter i Bispeengen 15tv og 13th d. 27. og 28. januar. Dette beklager vi meget, og vi har påtalt det over for Grundahl, som allerede i sidste uge flere gange lovede at omdele information. Vi vil gerne opfordre beboere der føler sig generet af det korte varsel til at gøre opmærksom på dette, ved at henvende sig direkte til Grundahl på 61142570. Radiatorerne forventes monteret i uge 6.

Vi er begyndt på indsamlingen af nøgler til etape 3. Dette er Munkensvej 2-6. Alle beboere bedes aflevere en tydeligt markeret nøgle hos Munkensvej 6, 1. tv. senest d. 6. februar. Dørene vil blive installeret fra uge 10, men radiatorerne vil blive udskiftet før dette og vi har derfor brug for nøglerne allerede nu.

Opdateret tidsplan: 
Etape 1 - Døre installeres uge 49-5. Altanen monteres uge 10-14
Etape 2 - Døre installeres uge 5-10. Altanen monteres uge 15-18
Etape 3 - Døre installeres uge 10-20. Altanen monteres uge 18-21
Projektet vil være afsluttet senest ved udgangen af maj måned og om alt går vel tidligere end dette.


OPDATERING: 22. januar. Grundahl har oplyst at radiatorerne til den sidste del af projektet vil ankomme i uge 6. Da Kontech på det tidspunkt forventer at være rykket videre til etape 2 er det nødvendigt at afmontere radiatorerne. Grundahl burde have informeret de involverede lejligheder om at dette sker d. 27. og 28. januar. Grundahl kan kontaktes på 61142570 hvis der er spørgsmål.

Mange er ikke opmærksomme på at man selv er ansvarlig for alt internt arbejde, herunder el-arbejde. Specielt har der være problemer hos de beboere hvor der løber kabler m.m. under det nuværende vindue. Disse kabler er oftest ikke lange nok til at nå rundt langs de nye paneler og Kontech må derfor lade dem ligge på tværs af døråbningen. Dette er hverken sikkert eller kønt. Vi vil derfor stærkt anbefale at man får div. kabler forlænget inden Kontech udfører det afsluttende tømrerarbejde


OPDATERING: 8. januar. Vi har pr. 4. januar endelig modtaget den sidste tilladelse fra Frederiksberg Kommune. I hht. kontrakten med Kontech bør de derfor være færdige med arbejdet ved udgangen af maj måned. Vi håber naturligvis det kan blive tidligere.  

Der er fortsat ikke nyt omkring leveringen af radiatorerne til etape 2. Det kan derfor i en periode være nødvendigt helt at afmontere radiatoren i soveværelset, da Kontech ellers ikke har mulighed for at fortsætte arbejdet med altanerne. Alle parter gør hvad de kan for at undgå dette. 
Arbejdet skrider frem som planlagt uden betydende problemer eller ubehagelige overraskelser. En stor del af lejlighederne i etape 1 har fået monteret deres altandør, og de fleste af disse steder har en tømrer også opsat træ i den nye karm. Vi skal igen gøre opmærksomme på at det er ejer/lejers eget ansvar at male karmen. Det samme gælder evt. el-arbejde med flytning af kontakter kabler m.m.

Spørgsmål omkring den praktiske del af altanarbejdet, herunder hvornår der arbejdes hvor og med hvad, kan med fordel stilles direkte til Kontechs folk på byggepladsen. Altanudvalget kender ikke arbejdsgangen i sådanne detaljer.  


OPDATERING: 28. december. Pga. altanbyggeriet er der blevet udlagt køreplader i gården. Vi gør opmærksomme på at disse kan være meget glatte. Der vil blive salte, gruset og ryddet så godt som det er muligt, men vi vil alligevel bede beboerne om at være ekstra forsigtige på området. Kørepladerne gør desuden at renovationsfolkene ikke vil hente affaldskontainerne fra deres sædvanlige placering ved Munkensvej 4. Dette skyldes ikke at de kan være glatte, men fordi der er opstået niveauforskelle. Disse kontainere vil derfor blive opbevaret i portrummet under byggeriet.  


OPDATERING: 12. december. Udskiftningen af radiatorerne i etape 1 er i det væsentligste afsluttet. For nogen beboere har udskiftningen betydet at de har måttet undvære varme i soveværelset længere end ønsket. Dette skyldes primært at Grundahl ikke har haft den nødvendige frie adgang til lejlighederne og rørføringen. Vi beklager de gener dette har medført.

Den planlagte udskiftning af radiatorerne i etape 2 må udskydes til det nye år, da Grundahl ikke har kune få leveret nye radiatorer som ønsket. Altanudvalget har endnu ikke modtaget nøgler fra alle beboere i etape 2. Selv om arbejdet ikke starter nu, vil vi gerne bede alle om alligevel at aflevere en nøgle snarest. På den måde kan arbejdet gå i gang, så snart det er muligt, uden yderligere forsinkelser. 


OPDATERING: 30. november. Indsamlingen af nøgler til lejlighederne i etape 2 et begyndt. Det drejer sig om Bispengen 11th til Munkensvej 8th. Alle beboere bedes afleveres en nøgle til altanudvalget senest d. 8 december, da udskiftningen af radiatorer forventes påbegyndt i uge 49/50. Nøglerne kan afleveres på Munkenvej 6. 1. tv. 


OPDATERING: 29.november. Lejlighederne i etape 1 vil få udskiftet radiatorerne frem til d. 10 december. Aktuelt mener Grundahl ikke de kan give mere præcise oplysniger om hvornår arbejdet påbegyndes i de enkelte lejlighder. Ejere og beboere opfordres til at kontakte Grundahl direkte på 61142570 for nærmere information. Etape 1 er Bispeengen 5 til Bispeengen 11 tv. 


OPDATERING: 25. november. Udskiftningen af radiatorerne vil starte mandag d. 29. november i Bispeengen 5tv og derefter i Bispeengen 9tv fulgt af øvrige lejligheder i etape 1. Opslag i opgangene vil give nærmere information. Da håndværkerne skal have uhindret adgang til lejlighederne opfordres alle beboere til at aflevere en nøgle til altanudvalget på Munkensvej 6, 1. tv. 
Det er fortsat planen at Kontech begynder arbejdet d. 6. december. Altanudvalget, administrator, teknisk rådgiver og Kontech holder opstartsmøde torsdag d. 2. december, hvorefter vi håber at kunne informere yderligere om tidsplanen.  


OPDATERING: 17. november. Vi får naturligt nok mange spørgsmål ang. tidsplanen for arbejdet. Vi har hidtil ikke rigtigt kunnet oplyse noget, da vi stadig mangler den endelige godkendelse fra Frederikberg Kommune og dermed en tilladelse til at gå igang. Vi håber at kunne starte op 6. december og herunder beskrives den foreløbige tidsplan baseret på denne dato. Denne plan skal tages med store forbehold - ikke mindst fordi der ved projekter af denne størrelse ofte opstår forsinkelser. 

Byggeriet bliver indelt i tre etaper med lejlighederne nummereret i et skiftevist op og nedadgående "slangemønster":
Etape 1: 
Bispeengen 5tv - Bispeengen 11tv. 
Lejlighedernes numre er 1-34 hvor BE5 st. tv. er nr. 1 og BE11 4. tv. er nr. 34. 
Etape 2: 
Bispeengen 11th - Munkensvej 8tv. 
Lejlighedernes numre er 35-69 hvor BE11 4. th. er nr. 35 og MV8 4. tv. er nr. 69.
Etape 3: 
Munkensvej 8th - Munkensvej 2th. 
Lejlighedernes numre er 70-103 hvor MV8 4. th er nr. 70 og MV 2 st. th. er nr. 103.    

Grundahls Byg og Bad vil så vidt muligt skifte radiatorerne senest en uge før Kontech starter isætningen af altandøren i en given lejlighed. Det forventes dog at denne udskiftning er sket betydeligt tidligere end dette i lejlighederne under etape 2 og 3.  Der vil blive informeret separat omkring denne del af arbejdet. 

Kontech sætter først alle dørene i inden de påsætter selve altanen. Dette vil om muligt ske efter nedenstående skabelon med to arbejdsplatforme:

                                                     Platform 1                              Platform 2  
Etape 1: Start uge 49                      Dør 1-5                                  Dør 16-25
                                                     Dør 6-15                                Dør 26-34
Etape 2: Start uge 5                        Dør 35-44                              Dør 45-54
                                                     Dør 55-59                              Dør 60-69
Etape 3: Start uge 13                      Dør 70-79                              Dør 80-89
                                                     Dør 90-98                              Dør 99-103

Altaner påsættes i uge 20-25.

Dette er som sagt en foreløbig plan. Når vi kan give mere detaljerede og præcise tidspunkter for de enkelte lejligheder vil det fremgå af hjemmesiden, samt af opslag i de enkelte opgange. 


OPDATERING: 14. november. Da vi forventer at begynde udskiftningen af radiatorerne i uge 47 skal vi bede beboerne i Bispeengen 5 til og med Bispeengen 11 tv (dvs. ikke 11 th.) om at aflevere en lejligheds-nøgle senest d. 21 november så Grundahl kan få adgang. Denne kan afleveres til altanudvalget på Munkensvej 6, 1. tv. Hvis der er forhold der gør at man ikke ønsker at aflevere en nøgle bedes dette aftales med altanudvalget. Vi vil naturligvis gøre vores bedste for at informere i forvejen, sådan at man som beboer har mulighed for at være hjemme under arbejdet. For at undgå gentagende gange at skulle indsamle nøgler vil vi, med mindre andet aftales, beholde nøglen til også Kontech er færdig med den del af arbejdet, der kræver adgang til lejligheden 


OPDATERING: 7. november. Alle ejere med lejligheder i altanprojektet burde nu have modtaget et brev med information om tilbud på flytning af radiatoren under soveværelsesvinduet.  Er dette ikke sket, kontakt da venligst Boligexperten og oplys korrekte adresse, hvorefter de vil fremsende papirerne. Som der står skrevet, skal vi have en tilbagemelding senest d. 18. november om hvorvidt man ønsker at tage imod tilbudet fra Grundahl's Byg og Bad eller ej. Hvis man selv står for arbejdet skal radiatoren være flyttet senest 26. november. 


OPDATERING: 2. november. Vi har nu modtaget fire tilbud på flytning af radiatorerne og når de sidste ting er afklaret i løbet af få dage vil der blive udsendt mere præcis information om det accepterede tilbud. Hvis man selv ønsker at stå for arbejdet skal radiatoren være flyttet senest d. 26. november da Kontech påregner at begynde at sætte altandøre i allerede i uge 48. Hvis radiatoren ikke er flyttet når Kontech begynder arbejdet, vil eventuelle ekstraudgifter tilfalde ejeren af lejligheden. Hvis man vælger at tage imod det fremsendte tilbud koordineres VVS-arbejdet med Kontech. Når først facvaden er udskåret vil Kontech kunne sætte ca fire døre i om dagen og de starter som tidligere nævnt ved Bispeengen 5.


OPDATERING: 17. oktober. De sidste detaljer er ved at være faldet på plads og meget tyder på at vi får en byggetilladelse inden for de næste 2-3 uger. I den pågældende byggetilladelse burde der ikke været væsentlige ændringer ifht. det indsendte projektforslag. Når tilladelsen forligger har Kontech 100 arbejdsdage dage til at få det hele sat op og det er derfor sandsynligt at de første får sat altandøren i allerede inden jul. Det forventes at arbejdet starter ved Bispeengen 5 og så går rundt langs facaden. Så snart der er mere præcise datoer, vil det fremgå på denne side og beboerne vil også blive informeret via opslag m.v. 


OPDATERING: 10. oktober. Kontech har nu fået målt op til de nye altandøre i næsten alle lejligheder. Skulle der være steder hvor de endnu ikke har fået adgang bedes man som ejer selv kontakte Kontech hurtigst muligt for at aftale hvordan og hvornår de kan få adgang til lejligheden. 
De sidste statiske beregninger er næsten på plads og vi håber at kunne indsende en endelig ansøgning om byggetilladelse i den kommende uge. Hvor lang tid det vil tage at få denne tilladelse kan vi kun gisne om. De første tilbud på udskiftningen af radiatorer er blevet indhentet. Det er frivilligt om man som beboer ønsker at deltage i denne del af projektet, men radiatorerne skal være flyttet senest 2 uger før byggeriet påbegyndes. Denne dato vil bliver oplyst så snart den foreligger. 


OPDATERING: 20. august. Vi har endeligt modtaget en forhåndsgodkendelse af projektet, som fremlagt på den ekstraordinære generalforsaming, fra Frederiksberg Kommune efter at vi indsendte papirerne tilbage i januar måned. Et par enkelte småting skal stadig på plads, men fra næste uge vil Kontech påbegynde de statiske beregninger så vi kan få indsendt den endelige ansøgning om byggetilladelse.  Vi er desuden gået igang med at indhente tilbud på flytningen af radiatorerne og vi håber at kunne få arbejdet udført i løbet af efteråret. 


OPDATERING: 16. juni.  Der er nu udsendt indkaldelse samt fuldmagtsblanket til den ekstraordinære generalforsmaling. Hvis man ikke har modtaget denne bedes man henvende sig til bestyrelsen hurtigst muligt. 

Vi har netop modtaget det sidste reviderede tilbud på altanerne fra Kontech og der vil blive udsendt budgetter på projektet i dag eller i morgen. Sammen med budgetterne for de fire altantyper er der vedlagt en tilsvarende beregning, hvis man vælger at indfri sin del af fælleslånet og f.eks. optage et F1 obligationslån. Teksten herunder er opdateret med prisen på altanerne (ekskl moms). Som det vil fremgå af budgetterne skal der også tillægges udgifter til administration, forsikring m.m. på ca 4000,-. 

Der vil ikke blive opført altaner på Borups Allé 1080 og 110. Der var meget beskeden interesse for opførelse af altaner mod gården, og mulighederne mod Borups Allé viste sig at være så begrænsede og dyre, at den del af projektet er blevet droppet. 


OPDATERING: 3. juni. Den ekstraordinære generalforsamling angående altanprojektet vil blive afholdt søndag d. 27. juni kl. 13 på plænen i gården. Vi håber at se rigtig mange beboere til mødet, der også vil være en god mulighed for at stille spørgsmål til projektet. Hvis man ikke har mulighed for at deltage kan man give fuldmagt til altanudvalget eller en anden person som deltager på mødet.  Jf. Ejerforeningen Bispeengens vedtægter §6, stk 5 skal der gøres opmærksom på at projektet vedtages, og er gældende for alle involverede lejligheder, hvis 2/3 af de fremmødte fordelingstal stemmer for. Der vil blive udsendt en egentlig indkaldelse til mødet, blanket til fuldmagt, budget og anden relevant information snarest. 

I den kommende uge vil der blive opsat en prøvealtan i gården, så man har mulighed for at danne sig et indtryk af hvad det hele drejer sig om. Altanen vil ikke være helt magen til den der vil blive ophængt hos os idet prøvealtanen er en smule størrere med sin længde på 300cm mod de 270cm som hovedparten af vores altaner vil være. Dybden på 150cm svarer til det planlagte; dog vil stuealtanerne blive 125cm dybe. Farven er også lidt anderledes da vores altaner (og altandøre) males med Grøn Umbra som vores nuværende vinduer. Endvidere kan der forekomme mindre ændringer i udformningen af rækværket. 


OPDATERING: 20. maj. På årets generalforsamling blev det foreløbige altanprojekt gennemgået. Der var fra beboernes side et ønske om at undersøge muligheden for altaner i stuen, på Munkensvej 2th, Bispeengen 15th og for at altanerne på Borups Allé 108-110 bliver opført mod gaden i stedet for gården. 
Efter et længere møde med Kontech er Munkensvej 2th blevet inkluderet, mens det endegyldigt har vist sig ikke at være muligt for Bispeengen 15th. Det vurderes at det vil blive meget vanskeligt at få godkendt planer om at sætte altaner op mod gaden for Borups Allé 108-110, men muligheden undersøges fortsat, På Borups Allé 108-110 synes der ikke at være overvældende interesse for at få altaner mod gården (ikke muligt for BA110), og der vil derfor evt. slet ikke blive etableret altaner på nævnte addresser. Hvad angår muligheden for stuealtaner vil der i den kommende uge blive rundsendt et spørgeskema der vil klarlægge den reelle interesse fra beboere i stuen (pga. porte, trapper m.m. vil ikke alle stuelejligheder kunne inkluderes), samt interessen for projektet hos foreningens medlemmer generelt.  Vi vil i den forbindelse meget gerne høre fra alle foreningens medlemmer, da de svar vi modtager vil være afgørende for den endelige udformning af projektet. 


OPDATERING: 25. april.  Projektet er nu blevet sendt i nabohøring hos de to andelsforeninger som støder op til vores ejendom. Andelsforeningerne har nu to uger til at vende tilbage hvis de har nogen indvendingen. Sker dette ikke burde vi have en forhåndsgodkendelse i løbet af ca. 4 uger. 


OPDATERING: 20. februar. På årets generalforsamling vil der blive informeret kort omkring projektet. Desværre foreligger der endnu ikke nyt fra Frederiksberg Kommune, der efter at have modtaget alle relevante papirer kort efter nytår, endnu ikke har fået første-behandlet ansøgningen.
Ved dagens afstemning blev altanprojektet vedtaget med mere end 2/3 af de afgivne stemmer. Alle foreningens beboere vil modtage et referat fra mødet inden for kort tid. 

Vi takker for interessen og det store fremmøde.

Mvh 
Altanudvalget
27/06/2010
__________________________________________________________________Altanprojekt

- Mere plads, lys og luft -

 Ved generalforsamlingen 2009 blev det vedtaget at nedsætte et altanudvalg. Medlemmer af bestyrelsen har siden arbejdet ihærdigt på at få et projekt stablet på benene og de sidste detaljer er nu ved at være på plads. 

Frederiksberg Kommune har modtaget en ansøgning om en forhåndsgodkendelse af projektet, og vi venter spændt på at høre nyt. Når godkendelsen efter planen foreligger i løbet af foråret, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor det endelige projekt kommer til afstemning. Der vil naturligvis blive informeret indgående om projektet forud for mødet, og på selve mødet vil der blive rig mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen/altanudvalget, administrator og altanfirmaet. 

Når vi har talt med beboere i foreningen synes der at være en meget positiv stemning for projektet. Det er også svært at argumentere mod mere plads, mere lys og luft samt en værdiforøgelse af lejligheden. Skal projektet realiseres er der naturligvis brug for at så mange som muligt møder op og støtter forslaget.   Nedenstående oplysninger skal tages med forbehold! 
Der er tale om et forprojekt og ikke det endelige forslag der blev sat til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling. Der henvises til rundsendte referat herfra. 
 
Hvorfor få altan
Altaner skaber mere lys og luft til lejligheden og har et hav af anvendelsesmuligheder. Et vindue vil blive lavet om til en glasdør, der giver mere lys, og mulighed for at åbne op udadtil. Lejlighed vil desuden synes større pga. det ekstra lys, og der vil reelt også blive næsten 4-4½ m2 mere plads at gøre godt med. En altan vil øge værdien af lejligheden, og det må forventes, at den bliver nemmere at sælge, når den tid kommer. 


Hvem kan få altan – og hvilken
Lejlighedernes indretning, kommunalt fastsatte regler og alm. praktiske forhold hvad angår indbliks- og skyggegener, passageforhold m.m. gør desværre, at ikke alle kan få etableret altan. I alt kan der opsættes 103 altaner.
 
De lejligheder der ikke er inkluderet i projektet er: Borups Alle 108-110, Munkensvej 12 og Bispeengen 15 th. 

Ejendommens facade gør desuden, at ikke alle kan få helt den samme størrelse altan. Der vil blive opsat fire forskellige størrelser: 

Type 1, 170*278 cm: Munkensvej 2th
 
Type 2, 150*270 cm: Munkensvej 2tv
                                Munkensvej 4-10
                                Bispeengen 15tv 
                                Bispeengen 13
                                Bispeengen 11th
                                Bispeengen 9-5

Type 3, 150*310 cm: Bispeengen 11tv

Type 4, 125*270 cm: Stuealtaner (Undtaget dog MV2th)

Altanerne er planlagt til at blive størst muligt set i fht. bygningens konstruktion og gældende regler på området.


Altanen
Altanerne vil blive opsat mod gården, ved soveværelset, og skal ophænges i komplette rækker og kolonner. 

Altanrammen og gelænder vil være fremstillet af varmgalvaniseret stålprofiler. Gelænderet der er udført som fuldsvejset pinderækværk vil blive pulverlakeret i en grøn farve, der passer til ejendommens vinduer og altandøre. Bundrammen vil fremstå ulakeret for at give altanen et lettere udseende og underbeklædningen på bundrammen vil være i hvid lys-reflekterende PVC, der giver mere lys under altanen. Som gulv og til håndliste vil der blive anvendt hårdt mørkt træ.

 

Altandørene vil være 3-fags foldedøre i træ med lavenergiglas og i stil og symmetri med eksisterende vinduer på facaden. Indvendigt er dørene hvidmalede og udvendigt malet med Grøn Umbra som ejendommens øvrige døre og vinduer. Der vil være et eller flere mindre vinduer over selve døren som kan åbne til udluftning. 
 

Fra vindueskarm til gulvniveau vil der blive isat en glat MDF plade. De eksisterende lysninger vil blive bevaret og vil være klar til at blive malet.  Overgangen mellem eksisterende gulv og altandøre udføres i hårdttræsbræt.
Priser/finansiering

Forventet cirkapris for altanen er 90-100.000,-  I denne pris er der inkluderet udgifter til administration, lånoptagelse, forsikring, byggetilladelse m.m. Desuden kan der som ved alle andre byggeprojekter opstå uforudsete udgifter undervejs. Prisen vil variere alt efter altantypen, men inden den ekstraordinære generalforsamling vil alle ejere modtaget et detaljeret budget.

Der vil naturligvis kun blive tale om en ekstra udgift for de ejere der får etableret altan, og ydelsen vil stå i forhold til udgifterne ved etableringen af den pågældende altan.

Projektet vil blive finansieret via. et fælleslån, bestående af et 20-årigt banklån med variabel rente, optaget af Ejerforeningen Bispeengen. Vores ejendomsadministrator Boligexperten vil opkræve den ekstra ydelse kvartalsvist sammen med fællesudgifterne. Det vil være muligt at indfri sin egen del af lånet når dette måtte ønskes, og alle vil derfor reelt have mulighed for selv at beslutte hvordan de ønsker at finansiere deres altan. En evt. restgæld på fælleslånet vil ved salg af lejligheden overgå til den nye ejer. 

De foreløbige beregninger ved en samlet udgift på 100.000,- viser at der vil være en ydelse på brutto kr. 2010,- og netto kr. 1598,- pr kvartal. Den foreløbige månedlige ydelse er derfor hhv. 670,- og 532,-

16. juni; Opdaterede priser som beskrevet på udsendte budgetter. Priserne er eksklusiv moms og der vil desuden være udgifter på ca. 4000,- til administration, forsikring, lånoptagelse m.m. Der tages forbehold for uforudsete udgifter. Ved allerede etableret fransk altan vil der kunnne fratrækkes 4300,-

Type 1 - 71.348,-
Type 2 - 67.879,-
Type 3 - 71,698,-
Type 4 - 65.966,-

Der vil efter vedtagelsen ved den ekstrordinære general forsamling kunne komme justeringer i prisen, men i så fald kun til vores fordel. Der tages dog forbehold for at der kan opstå uforudsete udgifter. 

Omkostninger ved fremtidigt vedligehold påfalder ejeren af altanen.


Ekstraudgifter 
Altanprojektet omfatter ikke indvendigt arbejde såsom malerarbejde, flytning af radiatorer og el-installationer m.m.
 
Bestyrelsen vil indhentet tilbud på flytning af radiatorer så der kan opnås en mængderabat. Aftalen er ikke endeligt på plads men der forventes en pris på ca. 3500,- ekskl. moms. Dertil skal lægges prisen for selve radiatoren hvis denne skal udskiftes. Udgiften pålægges den enkelte ejer og skal betales direkte til det firma, som udfører arbejdet.  Radiatorer og andre installationer skal være flyttet senest 2 uger inden det øvrige altanbyggeri påbegyndes. Den eksakte dato vil blive oplyst snarest muligt. 

Ønsker man selv at stå for at få radiatoren flyttet, eller er det ikke relevant, skal bestyrelsen have dette oplyst hurtigst muligt.

 
Vedtagelse
Som det fremgår af Ejerforeningen Bispeengens vedtægter §6 stk. 5 vil altanprojektet kunne vedtages hvis 2/3 af de fremmødte fordelingstal stemmer for forslaget. Der er muligt at afgive stemme via fuldmagt. Afstemningen vil blive foretaget vha. stemmesedler og vil derfor være anonym.
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis projektet vedtages, vil også de beboere der ikke stemte for forslaget, få etableret altan -  hvis de ejer en af de 88 lejligheder, hvor dette er muligt. De vil derfor også skulle betale den ekstra månedlige ydelse, der følger med etableringen.
 
Vi vil i bestyrelsen gerne opfordre alle ejere til at deltage ved den ekstraordinære generalforsaming, hvor der kan stilles spørgsmål til både bestyrelsen, ejendomsadministrator og Kontech. Der vil også blive informeret yderligere om projektet. Afstemningsresultatet er naturligvis ikke givet på forhånd, så selv om der overvejende synes at være en positiv stemning for projektet, er det vigtigt at så mange som muligt kommer og afgiver deres stemme.


Tidshorisont
Hvis det fremlagte altanprojekt vedtages, vil der inden for kort tid blive indsendt en ansøgning om endelig byggetilladelse til Frederiksberg Kommune. Når godkendelsen er på plads, hvilket typisk tager ca. 16 uger, vil de nødvendige byggematerialer blive bestilt; leveringstiden på disse er normalt 12-14 uger. Når materialerne er leveret, vil der normalt kun gå få uger inden altanerne kan tages i brug.